Smallingerland - Bosschawei

Buurtvereniging De Satellyt

Bosschawei 3
9212RG Boornbergum
Secr.: Tonni de Boer

Christelijk kinderkoor The Young Source

Bosschawei 70
9212RL Boornbergum
Inl.: mw. H. van der Meulen

Ten Kate-Bedrijfsmassage

Bosschawei 78
9212RL Boornbergum

R.V.S. Slijperij Finishing Touch

Bosschawei 90
9212RL Boornbergum

Vereniging Christelijk Jongerenkoor Boornbergum The Source

Bosschawei 41
9212RG Boornbergum

Stichting Clubhuis D.W.S.V.

Bosschawei 74
9212RL Boornbergum

Timmerbedrijf Boornbergum (TBB)

Bosschawei 59
9212RG Boornbergum
I: www.tbboornbergum.nl

Klus- en Onderhoudsbedrijf H.W. van der Galiën

Bosschawei 72
9212RL Boornbergum

Eize.NL

Bosschawei 15
9212RG Boornbergum
I: www.eize.nl

Stichting Tsjoch

Bosschawei 102
9212RL Boornbergum

De Vlindertuin

Bosschawei 27
9212RG Boornbergum

Zwalinom

Bosschawei 36-64
9212RH Boornbergum
I: www.anniescholte.nl

Dog Training

Bosschawei 9
9212RG Boornbergum
I: www.dogtraining.nu

Lipjes Multiservice

Bosschawei 9
9212RG Boornbergum

Stichting Nairobi Kids

Bosschawei 68
9212RL Boornbergum

Paadwiis!

Bosschawei 36-64
9212RH Boornbergum
I: www.paadwiis.nl

Het Lijstenhuis

Bosschawei 102
9212RL Boornbergum

Vit Consulting

Bosschawei 72
9212RL Boornbergum

Daar Is Linda

Bosschawei 80
9212RL Boornbergum
I: www.daarislinda.nl

RNAW Beheer BV

Bosschawei 55
9212RG Boornbergum

Balexjo Bouw BV

Bosschawei 88
9212RL Boornbergum

Selisa Moorlag

Bosschawei 96
9212RL Boornbergum