Smallingerland - Bosschawei

Buurtvereniging De Satellyt

Bosschawei 3
9212RG Boornbergum
Secr.: Tonni de Boer

Christelijk kinderkoor The Young Source

Bosschawei 70
9212RL Boornbergum
Inl.: mw. H. van der Meulen

Ten Kate-Bedrijfsmassage

Bosschawei 78
9212RL Boornbergum

R.V.S. Slijperij Finishing Touch

Bosschawei 90
9212RL Boornbergum

Vereniging Christelijk Jongerenkoor Boornbergum The Source

Bosschawei 41
9212RG Boornbergum

Timmerbedrijf Boornbergum (TBB)

Bosschawei 59
9212RG Boornbergum
I: www.tbboornbergum.nl

Klus- en Onderhoudsbedrijf H.W. van der Galiën

Bosschawei 72
9212RL Boornbergum

Eize.NL

Bosschawei 15
9212RG Boornbergum
I: www.eize.nl

Stichting Tsjoch

Bosschawei 102
9212RL Boornbergum

De Vlindertuin

Bosschawei 27
9212RG Boornbergum

Zwalinom

Bosschawei 36-64
9212RH Boornbergum
I: www.anniescholte.nl

Dog Training

Bosschawei 9
9212RG Boornbergum
I: www.dogtraining.nu

Lipjes Multiservice

Bosschawei 9
9212RG Boornbergum

Stichting Nairobi Kids

Bosschawei 68
9212RL Boornbergum

Paadwiis!

Bosschawei 36-64
9212RH Boornbergum
I: www.paadwiis.nl

Artsis

Bosschawei 73
9212RG Boornbergum
I: www.artsis.nl

Het Lijstenhuis

Bosschawei 102
9212RL Boornbergum

Vit Consulting

Bosschawei 72
9212RL Boornbergum

Daar Is Linda

Bosschawei 80
9212RL Boornbergum
I: www.daarislinda.nl

RNAW Beheer BV

Bosschawei 55
9212RG Boornbergum

Balexjo Bouw BV

Bosschawei 88
9212RL Boornbergum

Selisa Moorlag

Bosschawei 96
9212RL Boornbergum