Smallingerland - Protestantse gemeenten

Protestantse gemeenten

Protestantse gemeente Drachtstercompagnie

Smidswei 3
9222NA Drachtstercompagnie
T: 0512 303021 (scriba Nelleke Vrijburg-van der Bij)
I: www.keppelstok.info

Protestantse gemeente Boornbergum/Kortehemmen

Westerbuorren 11
9212PK Boornbergum
T: 0512 383447 (scriba Els Zwerver-Wakke)
I: pg-boornbergum-kortehemmen.nl

Protestantse gemeente Oudega
Sint Agathatsjerke

Buorren 0
9216WB Oudega
I: oudega.protestantsekerk.net

Protestantse gemeente Oudega
Kerk it Ljochtbeaken

Buorren 31
9216WB Oudega
I: oudega.protestantsekerk.net

Protestantse gemeente Drachten
Wijk West

Flevo 161
9204JV Drachten
T: 0512 512836 (scriba: M. Treurniet)
I: www.pgdrachtenwest.nl

Protestantse gemeente Drachten
Wijk Oost

Dwarswyk 350
9202CA Drachten
T: 0512 517520 (scriba: H. Dorsman)
I: www.pgdrachten.nl

Protestantse gemeente Drachten
Wijk De Oase

Ringweg 3
9201GT Drachten
T: 0512 520114 (scriba: J. Zuiderveen)
I: www.pgdrachten.nl

Protestantse gemeente Drachten
Wijk Zuid

Burgemeester Wuiteweg 71
9203KB Drachten
T: 0512 510964 (scriba: J. Jacobi)
I: www.pgdrachten.nl

Protestantse gemeente Rottevalle

Buorren 44
9221TC Rottevalle
T: 0512 341925 (scriba Albert Bosma)
I: www.pgrottevalle.nl

Protestantse gemeente Drachten

De Drift 46
9203GH Drachten
I: www.pgdrachten.nl

Protestantse gemeente Noord-Jeruël Houtigehage

Dominee Visscherwei 73
9223LK Houtigehage

De Schakel

Klokhuislaan 12
9201JE Drachten
Inl.: L. Minnema
I: www.pgdrachten.nl

Protestantse gemeente Drachten
Grote Kerk

Zuidkade 19
9203CK Drachten
I: www.pgdrachten.nl

Protestantse gemeente Oudega

T: 0512 372484 (scriba mw. M. Wobbes)
I: oudega.protestantsekerk.net