Smallingerland - Vogelwacht

Vogelwacht

Vogelwacht De Wilgen/Smalle Ee

Drachtster Heawei 98
9213VJ De Wilgen
Inl.: G. Kooi

Vogelwacht It Sùd en Omkriten, Drachten/Beetsterzwaag

Eikesingel 26
9203NX Drachten
Secr.: A. Mook

Vogelwacht De Kompenije

Klamersreed 8
9222NV Drachtstercompagnie
Secr.: S.Wijbenga

Vogelwacht Oudega

Aldegeasterdyk 3
9216VN Oudega
Inl.: B.M. de Bruin

Vogelwacht De Pein e.o.

Dokter Siebingasingel 116
9218PZ Opeinde
Secr.: H. Kuypers

Vogelwacht Nij Beets/De Veenhoop

Doarpsstrjitte 36
9245HR Nij Beets
Inl.: T. Hofstra