Smallingerland - Feestcommissies

Feestcommissies

Commissie dorps- en schoolfeesten Rottevalle

De Fintsjes 1
9221TS Rottevalle
Secr.: Tjerk Jansma

School- en dorpsfeesten Drachtstercompagnie

Tsjerkebuorren 46
9222NJ Drachtstercompagnie
Inl.: G. Nijboer

Stichting dorpsfeest Opeinde

Wijtze Brandsmaloane 25
9218RN Opeinde
Inl.: J. Kuipers