Smallingerland - Watersporten

Watersporten

Stichting vrienden van het Drachtster Skûtsje De Twee Gebroeders

Gerben Sondermanstraat 33
9203PT Drachten
Inl.: A. Hoekstra
I: www.drachtsterskutsje.nl

Watersportvereniging Oudega e.o.

Buorren 7
9216WB Oudega
Secr.: J.A.C. van Toorenburg
I: www.jachthaven-oudega.nl

Wettersportferieniging De Pein

Kommisjewei 63
9218PD Opeinde
Secr.: J.A. Jansma

Watersportvereniging Drachten-Veenhoop

Fluessen 158
9204HK Drachten
Secr.: M. van Lienden
I: www.wsvdrachtenveenhoop.nl

Watersportvereniging De Leijen

Haven 1
9221SR Rottevalle
Secr.: H. Jonker

Bootverhuur De Veenhoop

Eijzengapaed 7
9215VV De Veenhoop
I: www.veenhoop.nl

Watersportvereniging "De Dwerssleat"

Master Iniawei 4
9219VR De Tike

Waterpret

C Rienks de Boerstr 77
9204LG Drachten

Watersportvereniging De Pein

Dokter Siebingasingel 138
9218PZ Opeinde

Stichting Skutsje Commissie De Headammen

Kommisjewei 28
9218PG Opeinde