Smallingerland - Historie

Historie

Stichting Hattum de Vries

De Geasten 8
9216XT Oudega
Inl.: A. Bosgraaf
I: www.stichtinghattumdevries.nl

Histoaryske Feriening De Pein

Hegedykje 23
9218RD Opeinde
Inl.: S. van der Heide
I: www.hfdepein.nl