Smallingerland - Wintersport

Wintersport

IJsclub Foarut

Folgersterloane 88
9222LK Drachtstercompagnie

De IJsvogels

Laagland 21
9205EX Drachten

Stichting Yswegencentrale Smallingerland

Jansoniusstraat 46
9203NK Drachten

IJsclub Foarut

Master Iniawei 5
9219VR De Tike

Stichting Promotie Schaatssport Friesland

Lavendelheide 11
9202PD Drachten

Stichting De Orizjinele Fryske Alvestêden

Arkepôlle 1
9216XG Oudega

Stichting Ski-Club "Regio"

Leppa 57
9204JC Drachten