Smallingerland - Toneel

Toneel

Tonielselskip Nij Begjin

Kommisjewei 49
9217RM Nijega
Secr.: Anno Pot

Toneelvereniging De Lytse Komeedzje

Inl.: Jantina Hoekstra-Pool

Toneelvereniging Us Nocht

Master Keuningwei 33
9221TX Rottevalle
Inl.: mr. H.A. Huitema
I: www.usnocht.nl

TS De Rottefalle

De Fintsjes 56
9221TR Rottevalle
Inl.: Rennie van Kammen
I: www.tsderottefalle.nl

Toneelvereniging Meiinoar len

Toneelvereniging Waldspul, Houtigehage

Appelhof 25
9201KT Drachten
Secr.: T.J. van der Heide

Tonielselskip Violeria

Kanaelsloane 26
9218VD Opeinde
Inl.: S. van den Bosch