Smallingerland - Politieke partijen

Politieke partijen

CDA Smallingerland

Skieppekampen 16
9217VW Nijega
Inl.: mw. K. van der Velde-Ronda
I: www.cda-smallingerland.nl

ChristenUnie Smallingerland

Postbus 193
9200AD Drachten
I: www.smallingerland.christenunie.nl

FNP Fryske Nasjonale Partij, ôfdieling Smellingerlân

Tjaarda 310
9202KW Drachten
Secr.: Sijbren Sijtsma
I: www.fnp-smellingerlan.nl

Smallingerlands Belang

Veenscheiding 91
9202LZ Drachten
Secr.: mw. A.Y. Feenstra
I: www.smallingerlandsbelang.nl

GroenLinks

Postbus 10000
9200HA Drachten
I: www.glsml.nl

D66 Smallingerland

Boorn 7
9204AZ Drachten
Postbus 10000
9200HA Drachten
Secr.: S.B. Bruinsma
I: www.d66smallingerland.nl

PvdA, afd. Smallingerland

Boorn 25
9204AZ Drachten
Secr.: Jaap Munniksma
I: www.pvdasmallingerland.nl

SGP

Boerekrookje 75
9212RN Boornbergum
Inl.: K.J. Kooistra
I: smallingerland.sgp.nl

SP

Geelgorsstraat 10
9201TW Drachten
Secr.: Andries Tuinstra
I: www.smallingerland.sp.nl

VVD netwerk de Fryske Wâlden/VVD-Smallingerland

Uterwei 20
9284XL Augustinusga
Voorz.: Jan Dijksman
I: www.vvdsmallingerland.nl

Eérste Lokale Partij

Secr.: Karin Hofstra
I: www.eerstelokalepartij.nl

Partij voor de Dieren, afd. Fryslân

I: afdelingfriesland.partijvoordedieren.nl

P.A.U.L.

De Nijverheid 142
9207DM Drachten
Inl.: P.E. van Dijk

Sociaal Lokaal

Eringastraat 8
9203NT Drachten
Inl.: mw. M. Wielsraaijer